ترالی اورژانس

 

 

برند : افرا طب

۴ کشو درجه یک

استاندارد طراحی و امکانات اورژانس