هتلینگ خانگی و بیمارستانی

 

طراحی و تولید تجهیزات هتلینگ خانگی و بیمارستانی مدرن شامل

 

 

تخت معاینه

 

تخت معاینه

 

 

تخت ژینکولوژی

 

تخت ژینکولوژی

 

 

ترالی اورژانس

 

ترالی اورژانس 

 

 

ترالی ساده (طرح اورژانس)

 

ترالی ساده

 

 

ترالی پانسمان

 

ترالی پانسمان

 

 

پاراوان

 

پاراوان